13:44 EDT Thứ sáu, 17/08/2018

global block category

TRANG CHỦ » THÔNG TIN GIẢNG VIÊN » Tổ Thực vật - Vi Sinh

PGS.TS. Đinh Thị Kim Nhung

Thứ năm - 31/10/2013 09:43
PGS.TS. Đinh Thị Kim Nhung

PGS.TS. Đinh Thị Kim Nhung

A. THÔNG TIN CHUNG
- Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS
- Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
- Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
- Điện thoại: 0904248696;        Email:dtknhung@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Acetobacter và ứng dụng của chúng.
-  Nấm men trong lên men rượu vang từ một số loại quả của Việt Nam.
- Vi sinh vật phân giải cellulose.

B. LÝ LỊCH KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Tuyển chọn vi khuẩn Acetorbacter xylinum ứng dụng vào làm thạch dừa 1996-2000
 
  NCKHCB
 mã số 621202
Chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc Chương trình NCKHCB
2 Nghiên cứu đặc tính sinh học của vi khuẩn Acetorbacter xylinum 2002-2006 NCKHCB
mã số 621205
Chủ nhiệm đề tài nhánh thuộc Chương trình NCKHCB
3 Phân lập vi khuẩn Acetorbacter từ một số nguồn nguyên  liệu ở Việt Nam 1998-2000 Cấp Bộ
B.98- 41-13
Chủ nhiệm
4 Tuyển chọn và nghiên cứu nấm men Saccharomyces cerevisiae  ứng dụng lên men rượu vang 2001-2003 Cấp Bộ
B.2001- 41- 09  
Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu nấm men lên men vang vải thiều 2004-2005 Cấp Bộ
B.2004 – 41-40   
Chủ nhiệm
6 Nghiên cứu nấm men lên men vang táo mèo kết hợp với mơ 2006-2008 Cấp Bộ
B.2006-18-08  
Chủ nhiệm
7 Tuyển chọn vi khuẩn Acetobacter xylinum, chế tạo màng sinh học trị bỏng trên thỏ 2008-2009 Cấp Bộ
B.2008-18-41
Chủ nhiệm
8 Nghiên cứu thu nhận màng xellulo từ vi khuẩn Acetobacter ứng dụng trị bỏng 2010-2011 Cấp Bộ TĐ
B.2010-18-69TĐ
Chủ nhiệm
9 Tuyển chọn một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose tại khu vực Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2012-2013 C.2012- - TĐ Chủ nhiệm

2.  Các công trình khoa học đã công bố: 53 công trình tính đến 11.2013

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Tìm điều kiện lên men tối ưu cho một số chủng vi khuẩn axêtic có hoạt tính sinh axit axêtic cao 1991 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2, trang 58-63.
2 Khảo sát sự lênmen a xêtic trong môi trường có thay đường glucoza bằng đường malt 1993 TBKH trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2, trang 9-12.
 
3 Ảnh hưởng của MgSO4.7 H2O trong sản xuất giấm năng suất cao theo phương pháp lên men chìm 1994 TBKH của các Trường Đại học- Bộ giáo dục và Đào tạo. Phần Sinh học và Nông nghiệp, số 2, trang 81-83. Đồng tác giả.
4 Ảnh hưởng của một số nhân tố vô cơ trong sản xuất giấm năng suất cao theo phương pháp lên men chìm 1994 Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Tập 389, trang 428-429. Đồng tác giả.
5 Ảnh hưởng của một số muối phốt phát trong sản xuất giấm năng suất cao theo phương pháp lên men chìm 1995 Tạp chí Sinh học, tập 17, số 3, trang 22-24. Đồng tác giả.
 
6 Tối ưu hoá thành phần môi trường dinh dưỡng cho vi khuẩn Acetorbacter bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 1995 Tạp chí Sinh học, tập 17, số 3, trang 67-69.
7 Ảnh hưởng của pép tôn và cao nấm men trong sản xuất giấm năng suất cao theo phương pháp lên men chìm. 1995 Tạp chí Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm, Tập 391,   trang 38-39.
8 Tối ưu hoá điều kiện lên men cho vi khuẩn Acetobacter bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 1995 Tạp chí khoa học và Công nghệ, tập 33, số 2, trang 1- 4. Đồng tác giả.
9 Ảnh hưởng của FeCL3 trong lên men a xêtic năng suất cao theo phương pháp lên men chìm 1996 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 2, trang 104-107. Đồng tác giả.
 
10 Ảnh hưởng của một số chất vô cơ, pép tôn và cao nấm men trong lên men axêtíc theo phương pháp lên men chìm 1996 TBKH của các Trường đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 5, trang 47-50. Đồng tác giả.
 
11 Công nghệ lên men giấm năng suất cao quy mô pilốt. Vi sinh vật học và Công nghệ sinh học 1995 Hội thảo quốc gia và khu vực nhân 100 năm Louis Pasteur, Viện Công nghiệp thực Phẩm, trang 446-451. Đồng tác giả.
12 Phân lập tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Acetobacter ứng dụng làm thạch dừa 1997 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 181 -186.
 
13 Tối ưu hoá môi trường dinh dưỡng cho vi khuẩn Acetobacter bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm 1998 Tạp chí khoa học và Công nghệ, tập 36, số 1, trang 10-13.
 
14 Tối ưu hoá điều kiện môi trường dinh dưỡng cho vi khuẩn Acetobacter xylinum bằng phương pháp quy hoạch hoá toán học thực nghiệm 1997 National workshop on application of microbyology in food procesdings and beverage. October 20-25/1997. Hà Nội- Việt Nam.
 
15 Tối ưu hoá điều kiện môi trường lên men cho vi khuẩn Acetobacter xylinum 1998 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 246-251.
 
16 Nghiên cứu động thái phát triển của một số chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum 1998 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1998, trang 209-213. Đồng tác giả.
17 Tuyển chọn chủng nấm men Saccharomyces dùng cho lên men rượu vang 1998 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1/1998, trang 203-208. Đồng tác giả.
18 Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter ứng dụng vào lên men axêtic năng suất cao theo phương pháp lên men chìm 1998 Hội thảo Khoa học Công nghệ Asean 12-14/10/1998 tại Hà Nội. Reseach of Acetobacter bacteria applied in high productivity acetic fermentation by submerged method procesdings. The scientific conference. Biotechnology, pag 335-401. 12-14 october 1998- Hà Nội Việt Nam.
19 Tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn Acetobacter phân lập được từ các nguồn nguyên liệu khác nhau 1999 Tạp chí Sinh học, tập 21, số 4, trang 49-54.
 
20 Một số kết quả bước đầu về phân loại vi khuẩn Acetobacter từ nguồn nguyên liệu bia và giấm 1999 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 223-229.
 
21 Một số kết quả nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn Acetobacter xylinum ứng dụng làm thạch dừa 2000 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 38, số 1, trang 28-34.
 
22 Xác định môi trường và điều kiện lên men tối ưu cho 2 chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum T7  và A24 bằng phương pháp quy hoạch hoá toán học thực nghiệm 2000 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong Sinh học. Hội nghị Sinh học quốc gia năm 2000 tại Hà Nội, trang 134-138.
 
23 Nghiên cứu đặc tính sinh học của Saccharomyces cerevisiae N9 và P6 ứng dụng trong lên men rượu vang 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 329-333.
 
24 Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn Acetobacter xylinum. 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 311-320. Đồng tác giả.
 
25 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng tới sự phát triển của Saccharomyces cerevisiae  H2 và H8 . 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 3000-310. Đồng tác giả.
 
26 Nghiên cứu động thái phát triển và quá trình lên men rượu vang phối hợp 2 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae N9 và P6 . 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội2, số 1, trang 289-299.
 
27 Bước đầu khảo sát sự phân bố của một số nhóm vi sinh vật phân huỷ chất hữu cơ và vô cơ tại một số vị trí trong nước Hồ Đại Lải. 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 404-415. Đồng tác giả.
 
28 Phân lập, tuyển chọn phối hợp 2 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae trong lên men từ dịch táo. 2001 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 470-477. Đồng tác giả.
 
29 Nghiên cứu động thái phát triển và quá trình lên men vang phối hợp cho 2 chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae N9 và P6. 2002 Kỷ yếu toàn văn Hội nghị khoa học Đại học Huế tháng 4/2006, số 1, trang 87-92.
 
30 Tuyển chọn và nghiên cứu đặc tính sinh học của nấm men Saccharomyces cerevisiae, ứng dụng lên men vang vải thiều (Lichi Chinensis Sonn). 2003 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 200-206. Đồng tác giả.
 
31 2003. Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đối với sự phát triển của vi khuẩn Acetobacter xylinum. 2003 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 194-199.
 
32 Bước đầu khảo sát khả năng sinh axit axêtic  của vi khuẩn Acetobacter N21 và N22.. 2003 TBKH Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 1, trang 189-193. Đồng tác giả.
 
33 Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng tới khả năng tới khả năng tạo màng dày của vi khuẩn Acetobacter xylinum. 2003 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Hội nghị Sinh học toàn quốc lần 2 năm 2003 tại Huế, trang 975-978.
34 Sự phân bố của một số nhóm vi sinh vật có khả năng phân huỷ vật chất hữu cơ chứa ni tơ tại Hồ Tây và Hồ Đại Lải. 2003 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong sinh học. Hội nghị sinh học toàn quốc lần 2 năm 2003 tại Huế, trang 790-792. Đồng tác giả.
35 Bước đầu khảo sát sự phân bố một số nhóm vi sinh vật phân huỷ vật chất hữu cơ và vô cơ tại một số vị trí trong nước Hồ Đại Lải. 2003 TBKH của các trường Đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo, phần Sinh học nông nghiệp, trang 87-93. Đồng tác giả.
36 Nghiên cứu đặc tính sinh học của nấm men Saccharomyces cerevisiae  N9 và P6 . 2003 TBKH của các trường Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, phần Sinh học và nông nghiệp, trang 94- 100.
37 Một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Acetobacter xylinum. Hội nghị Khoa học cơ bản toàn quốc lần 3 tại Thái Nguyên 2004, trang 556-559. 2004. Hội nghị Khoa học cơ bản toàn quốc lần 3 tại Thái Nguyên 2004, trang 556-559. Đồng tác giả.
38 Ảnh hưởng của nguồn cácbon và ni tơ cho việc tạo thành xenluloza của Acetobacter xylinum. 2004 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống. Hội nghị Khoa học cơ bản toàn quốc lần 3 tại Thái Nguyên 2004, trang 560-563.
39 Đặc điểm sinh học của một số chủng nấm men phân lập từ dâu , táo của tỉnh Vĩnh Phúc. 2004 Tạp chí khoa học và Công nghệ, tập 42, số 1, trang 68-73.
40 Đặc tính sinh học của nấm men lên men vang vải thiều. Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống. 2005 Hội nghị khoa học cơ bản toàn quốc lần 4 tại Đại học Y Hà Nội 2005, trang 734-737. Đồng tác giả.
 
41 Quá trình sinh tổng hợp xelluloza từ Acetobacter xylinum D12. 2005 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống. Hội nghị khoa học cơ bản toàn quốc lần 4 tại Đại học Y Hà Nội 2005, trang 685-688. Đồng tác giả.
42 Sự phân bố của một số nhóm vi sinh vật phân giải xenluloza trong nước Hồ Đại Lải. 2005 Kỷ yếu toàn văn báo cáo khoa học Hội nghị Bảo vệ thực vật toàn quốc lần 2 tại Hà Nội , trang 394- 399.
43 Nghiên cứu Streptomyces rừng ngập mặn Thái Thụỵ, Thái Bình. 2005 Báo cáo khoa học về Sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội thảo Quốc gia lần 1, 2005 tại Hà Nội, trang 804-809. Đồng tác giả.
44 Lên men rượu vang vải thiều bởi chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae LC3. 2006 Tạp chí Sinh học. Tập 28, số 2, trang 91-95.
 
45 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới sinh tổng hợp xenluloza ở Acetobacter xylinum D9. 2006 Tạp chí Khoa học và Công nghệ . Tập 44, số 6, trang 25-33.
 
46 Ảnh hưởng một số yếu tố tới quá trình lên men vang táo mèo. 2007 Tạp chí Khoa học và công nghệ, tập 45, số 2, trang 87-92.
47 Tuyển chọn chủng Acetobacter xylinum tạo màng sinh học (BC).  2007 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống. Hội nghị khoa học cơ bản toàn quốc lần 5 tại Qui Nhơn 2007, trang 728-731. Đồng tác giả.
48 Tuyển chọn chủng nấm men lên men vang táo mèo. 2007 Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học và sự sống. Hội nghị khoa học cơ bản toàn quốc lần 5 tại Qui Nhơn 2007, trang 793-796.
49 Quá trình lên men vang táo mèo và mơ. 2007 Tạp chí Khoa học, số 1,Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trang 117-126.
50 Nghiên cứu Acetobacter xylinum cho màng Bacterial cellulose (BC) làm mặt nạ dưỡng da. 2008 Tạp chí Khoa học, số 4, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trang 127-138. Đồng tác giả.
51  Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học sinh học 11 THPT( chương trình nâng cao). 2008 Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học Dạy học Sinh học ở trường phổ thông theo chương trình sách giáo khoa mới. Bộ giáo dục & đào tạo,  trang 113-117. Đồng tác giả.
52 Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Acetorbacter xylinum phân lập từ một số nguồn nguyên liệu ở Việt Nam. 2010 Tạp chí thông tin Y dược-Bộ Y tế , trang 62-65. Đồng tác giả.
 
53 Nghiên cứu vi khuẩn Acetorbacter xylinum sinh tổng hợp màng Bacterial cellulose ứng dụng trong điều trị bỏng. 2011 Tạp chí y học thảm họa & bỏng. Viện bỏng Quốc Gia Hội bỏng Việt Nam, trang 122-127. Đồng tác giả.
 
 
54 Nghiên cứu các phương pháp xử lý màng BC và ứng dụng trong điều trị bỏng của vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 2010 Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V, năm 2010. Bộ Giaos dục và Đào tạo . Đồng tác giả.
55 Nghiên cứu vi khuẩn Acetorbacter xylinum BHN2 và màng Bacterial cellulose. 2011 Tạp chí khoa họcĐại học Sư phạm Hà Nội 2, số 16, 2011, trang 144- 150. Đồng tác giả.
 
56 Nghiên cứu xử lý và bảo quản màng Bacterial cellulose (BC) từ chủng vi khuẩn Acetobacter xylinum BHN2 2012 Kỷ yếu toàn văn Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ 2, tại ĐH Huế, trang 228-237. Đồng tác giả.
57 Nghiên cứu một số đặc tính của màng BC tạo ra từ chủng Bacterial cellulose. 2012 Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII năm 2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà nội 2, Nxb ĐH Sư Phạm, trang 193-198. Đồng tác giả.
58 Nghiên cứu một số chủng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose trong đất trồng khu vực Xuân Hòa 2012 Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ lần thứ VII năm 2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà nội 2, Nxb ĐH Sư Phạm, trang 209 -217. Đồng tác giả.
59 Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy cho vi khuẩn Acetobacter xylinum D9. 2012 Tạp chí sinh học 2012, 34(3), trang 337-342. Đồng tác giả.
60 Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học – yếu tố quyết định chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.      2012 Kỷ yếu toàn văn Hội thảo quốc gia về giảng dạy sinh học ở trường phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, trang 351-358.
\61 Những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tự học bộ môn phương pháp dạy học  Sinh học của sinh viên ngành Sư phạm Sinh học. 2012 Kỷ yếu toàn văn Hội thảo quốc gia về giảng dạy sinh học ở trường phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nxb Giáo dục Việt Nam, trang 371-376. Đồng tác giả.
62 Nghiên cứu khả năng tạo màng BC cho chủng Gluconacetobacter bằng phương pháp gây đột biến tia UV 2012 Kỷ yếu toàn văn Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VI, năm 2012. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà nội 2, Nxb Đại học Sư Phạm Hà Nội, trang 590-597. Đồng tác giả.
63 Nghiên cứu định danh chủng vi khuẩn BHN2_21 có khả năng tạo màng Bacterial cellulose (BC) phân lập được từ mẫu bia Hà Nội 2012 Kỷ yếu toàn văn Hội nghị Khoa học lần 8, ĐHKHTN- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tháng 11, năm 2012. Đồng tác giả.
64 Nghiên cứu vi khuẩn A. xylinum tạo màng Bacteril Cellulose  ứng dụng trong điều trị bỏng 2012 Tạp chí Khoa học và công nghệ, 50(4),  2012, trang 453-462. Đồng tác giả.
65 Môi trường thay thế nước dừa trong lên men tạo màng BC cho chủng Gluconacetobacter BHN2.      2013 Tạp chí khoa họcĐại học Sư phạm Hà Nội 2, số 26, 2013, trang 170-177 - . Đồng tác giả.
66 Phân lập, tuyển chọn và định loại vi khuẩn BHN2 sinh Bacterial cellulose. 2013 Tạp chí sinh học 2013, 34(3), trang -Đồng tác giả.
67 Nghiên cứu xạ khuẩn phân giải cellulose trong đất tại Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 2013 Tạp chí khoa họcĐại học Sư phạm Hà Nội 2, số 28, 2013, trang 174 - 185. Đồng tác giả.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Khoa Sinh-KTNN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
FACULTY OF AGRO-BIOLOGY

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 863 202, Fax: 02113 863207, Email: khoasinh@hpu2
.edu.vn.


© Copyright 2013, Khoa Sinh - KTNN, ĐHSP Hà Nội 2 giữ bản quyền nội dung. Mọi trích dẫn phải ghi rõ nguồn từ website này.