13:43 EDT Thứ sáu, 17/08/2018

global block category

TRANG CHỦ » THÔNG TIN GIẢNG VIÊN » Tổ Thực vật - Vi Sinh

TS. Hà Minh Tâm

Thứ năm - 31/10/2013 09:41
TS. Hà Minh Tâm

TS. Hà Minh Tâm

A. THÔNG TIN CHUNG

- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, tiến sĩ
- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính các ngày trong tuần, giảng đường và phòng thí nghiệm trường ĐHSP Hà Nội 2
- Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
- Điện thoại: 0983752188;        Email:haminhtam.sp2@moet.edu.vn
- Hướng nghiên cứu chính: Phân loại thực vật, đa dạng các taxon và nguồn tài nguyên thực vật

B. LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia thực hiện
Stt Tên đề tài/dự án Cấp thực hiện Thời gian thực hiện Vai trò tham gia đề tài
1.        Thử nghiệm trồng 1 số giống nho nhập nội tại vùng Ba Vì Tam Đảo Bộ Khoa học và Công nghệ 1996-1997 Thành viên
2.        Nghiên cứu phục hồi, bảo tồn và phát triển đa dạng thực vật (nguyên vị và chuyển vị) tại Trạm đa dạng sinh học Mê Linh – Vĩnh Phúc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2002-2004 Thành viên
3.        Xây dựng bộ Động vật chí, Thực vật chí Việt Nam Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2003-2005 Thành viên
4.        Nghiên cứu tính đa dạng sinh học trong lớp Mộc Lan (Magnoliopsida) ở Việt Nam Đề tài Nghiên cứu cơ bản 2003-2005 Thành viên
5.        Nghiên cứu phân loại chi Gió khơi (Lepisanthes Blume) ở Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2006 Chủ nhiệm
6.        Đặc điểm hình thái, phân loại và giá trị của tông Nây (Cupanieae Blume) ở Việt Nam.
Mã số: B.2007-18-24
Bộ Khoa học  công nghệ và Môi trường 2007-2008 Chủ nhiệm
7.        Xây dựng bộ Động vật chí  – Thực vật chí Việt Nam Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2008-2010 Thành viên
8.        Kết hợp phương pháp sinh học phân tử và hình thái trong nghiên cứu phân loại các họ Thiên lý (Asclepiadaceae) và Trúc đào (Apocynaceae) ở Việt Nam.
Mã số: 02/KHCB-TV/2010
Đề tài Nghiên cứu cơ bản 2010-2011 Thư ký
9.        Nghiên cứu phân loại và giá trị tài nguyên của tông Chôm chôm (Nephelieae Radlk.) ở Việt Nam.
Mã số: B.2009-18-55
Bộ Khoa học  công nghệ và Môi trường 2009-2011 Chủ nhiệm
10.    Xây dựng danh lục các loài cây trồng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Mã số: C.10.61 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 2010-2011 Chủ nhiệm
11.    Nghiên cứu đề xuất biện pháp bảo tồn và phát  triển cây Mơ hương tích Bộ Khoa học  công nghệ và Môi trường 2011-2013 Thành viên
 
 2. Các bài báo khoa học đã công bố
Stt Tác giả Tên bài báo Nơi xuất bản, số Thời gian đăng tải
1.                  1 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Cây Dầu choòng (Delavaya toxocarpa Franch.) – Một loài cây tiên phong trong việc phục hồi rừng trên núi đá vôi Tạp chí sinh học, 25(1), tr. 21-24 2003
2.                  2 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Hệ thống phân loại và khoá định loại họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) có ở Việt Nam Tạp chí sinh học 26(3): 29-33 2004
3.                  3 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Chi Chôm chôm – Nephelium L. (họ Bồ hòn – Sapindaceae Juss.) trong hệ thực vật Việt Nam Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống, tr. 218-221, Nxb KH & KT, Hà Nội 2004
4.                  4 Hà Minh Tâm Bổ sung một loài thuộc chi Vải guốc – Xerospermum Blume (họ Bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam Tạp chí sinh học, 26(4A), tr. 51-53 2004
5.                  5 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Một số đặc điểm về họ bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội thảo quốc gia lần 1, tr. 220-225, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2005
6.                  6 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Bổ sung một loài thuộc chi Gió khơi – Lepisanthes Blume (họ Bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam Tạp chí Sinh học, 27(4): 46-49 2005
7.                  7 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương Bổ sung loài Amesiodendron tienlinense H. S. Lo (Họ Bồ hòn – Sapindaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam Tạp chí Sinh học, 29 (1): 37-39 2007
8.                  8 Hà Minh Tâm, Nguyễn Khắc Khôi Giá trị kinh tế của họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 2, tr. 94-98, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2007
9.                  9 Dương Đức Huyến, Vũ Tiến chính, Hà Minh Tâm Nhận dạng các loài cây có giá trị làm thuốc chữa rắn cắn ở Vườn quốc gia Bái Tử Long – Quảng Ninh Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống. Báo cáo khoa học hội nghị toàn quốc NCCB trong khoa học sự sống, tr. 319-322, Nxb KH & KT, Hà Nội 2007
10.             1 Hà Minh Tâm, Trần Kim Giang, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Luyện, Nguyễn Khắc Khôi Sử dụng phần mềm Paup để tìm hiểu mối quan hệ giữa các taxon họ Bồ hòn (Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 3, tr. 299-302, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2009
11.               Nguyễn Khắc Khôi, Hà Minh Tâm, Trần Kim Giang, Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Thị Luyện Đặc điểm phân loại tông Chôm chôm (Nephelieae Radlk.) ở Việt Nam Tạp chí khoa học (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), tr. 142-146 2010
12.               Ha Minh Tam The Sapindaceae in Vietnam 2nd Symposium of the “Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam”, pp. 65 & Poster 2010
13.               Hà Minh Tâm Một số dẫn liệu về phân loại chi Ngoại mộc – Allophylus (Họ Bồ hòn – Sapindaceae Juss.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất Hệ thống bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, tr. 162-167, Nxb KHTN & CN, Hà Nội 2011
14.               Nguyễn Thị Thanh Loan, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Nghiên cứu phân loại chi Đay – Corchorus (Họ Đay – Tiliaceae Juss.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, tr. 171-174, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2011
15.               Nguyễn Thị Luyện, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Một số dẫn liệu về phân loại chi Thành ngạnh (Cratoxylum Blume) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, tr. 190-193, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2011
16.               Bùi Văn Thanh, Nguyễn Thế Cường, Hà Minh Tâm, Trần Kim Giang Nghiên cứu phân loại chi Na rừng (Kadsura Juss.), họ Ngũ Vị (Schisandraceae Blume) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, tr. 380-389, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2011
17.               Nguyễn Khắc Khôi, Vũ Xuân Phương, Đỗ Thị Xuyến, Đỗ Văn Hài, Nguyễn Thế Cường, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Thanh Hương, Dương Thị Hoàn, Dương Đức Huyến, Phạm Văn Thế, Trần Minh Hợi, Hà Minh Tâm, Sỹ Danh Thường, Đặng Quốc Bảo, Phùng Văn Phê, Trần Văn Hải Đa dạng thành phần loài Thực vật bậc cao có mạch tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn, tỉnh Lào Cai Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 4, tr. 668-673, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2011
18.               Hà Minh Tâm Xây dựng danh lục cây trồng tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo định hướng giáo dục Tạp chí khoa học (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), tr. 140-146 2011
19.               Đỗ Thị Minh, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Một số dẫn liệu về chi Thâu kén (Helicteres) ở Việt Nam Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), tr. 193-198 2012
20.               Trần Thị Tươi, Trần Thị Hồng, Cấn Thị Lan Hương, Hà Minh Tâm, Trần Huy Thái Kết quả nghiên cứu bảo tồn giống Nhãn lồng Hưng Yên, Hà Nam và Hà Nội Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), tr. 234-239 2012
21.               Nguyễn Thị Xuân, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Một số dẫn liệu về phân loại chi Ổi (Psidium L.) ở Việt Nam Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), tr. 251-254 2012
22.               Vũ Thị Hồng, Đỗ Thị Lan, Hà Minh Tâm Danh lục các loài thực vật có tác dụng chữa bệnh tiểu đường ở Trạm đa dạng sinh học Mê Linh Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI, tr. 529-533, Nxb GTVT, Hà Nội 2012
23.               Tạ Thị Nhung, Nguyễn Thị Phương Trang, Hà Minh Tâm Một số đặc điểm sinh thái học cá thể loài Sao mặt quỷ (Hopea mollissima C.Y.Wu) ở Việt Nam Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VI, tr. 659-662, Nxb GTVT, Hà Nội 2012
24.               Trần Thị Hương, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Đặc điểm phân loại chi Rau dừa nước (Ludwigia L.) ở Việt Nam. Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 5, tr. 106-108, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2013
25.               Lương Thị Hồng Nhung, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Đặc điểm hình thái chi Tắc kè đá (Drynaria (Bory) J. Sm.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 5, tr. 203-208, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 2013
26.               Lê Thị Thúy, Hà Minh Tâm, Đỗ Thị Xuyến Đặc điểm hình thái chi Gai đầu (Triumfetta.L) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 5, tr. 308-311, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2013
27.               Nguyễn Thị Phương Trang, Tạ Thị Nhung, Hà Minh Tâm Trình tự gen Matk của loài Sao hòn gai (Hopea chinensis Hand-Mazz) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 5, tr. 319-322, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 2013
28.               Minh Tam Ha, Khac Khoi Nguyen, The Cuong Nguyen, The Bach Tran Sapindus sonlaensis (Sapindaceae), a new species from Vietnam  Brittonia, Vol. 66(2), pp. 131-133 2014
29.               Bùi Thị Linh, Đỗ Thị Xuyến, Hà Minh Tâm Một số dẫn liệu về phân loại chi Vi tử (Sporoxeia) ở Việt Nam Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII, tr. 442-445, Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội 2014
30.               Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Lý, Vũ Nguyễn Huyền Trang, Hà Minh Tâm Hệ thống phân loại và khóa định loại các chi thuộc họ Rau dừa (Onagraceae) ở Việt Nam Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII, tr. 446-450, Nxb Thông tin và truyền thông, Hà Nội 2014
31.               Nguyễn Hoàng Oanh, Đỗ Thị Lan Hương, Ong Xuân Phong, Hà Minh Tâm Đặc điểm phân loại chi Quếch (Chisocheton Blume) ở Việt Nam Tạp chí khoa học (trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2), 38, tr. 26-30 2015
32.               Trần Thế Bách, Đỗ Văn Hài, Bùi Hồng Quang, Vũ Tiến Chính, Doãn Hoàng Sơn, Trần Đức Bình, Thiều Thị Huyền Trang, Hà Thị Dung, Lê Bá Duy, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Thu Hà, Ma Thị Mai Loan, Hà Minh Tâm, Sangmi Eum Sindechites Oliv. Chi bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 6, tr. 23-25, Nxb Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Hà Nội 2015
33.               Hà Minh Tâm, Phí Thị Mai Linh, Nguyễn Duy Hưng Đặc điểm phân loại chi Chặc chìu (Tetracera L.) ở Việt Nam Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần 6, tr. 292-294, Nxb Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, Hà Nội 2015
 
3. Sách, giáo trình đã công bố
1. Trần Kim Liên, Hà Minh Tâm. 2003. Danh lục các loài thực vật Việt Nam, tập 2. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội
2. Joongku Lee, Sang-Hong Park, Ritesh Kumar Choudhary, Sangyoung Lee, Jinki Kim, Mijin Park, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Vu Tien Chinh, Sy Danh Thuong, Ha Minh Tam, Le Xuan Canh. 2012. Useful Flowering Plants in Vietnam II. 479 pp, Creseed Co.Ltd, Daejeon 305-733, Republic of Korea.

Tác giả bài viết: BQT

Nguồn tin: Khoa Sinh-KTNN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Khoa Sinh - KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
FACULTY OF AGRO-BIOLOGY

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113 863 202, Fax: 02113 863207, Email: khoasinh@hpu2
.edu.vn.


© Copyright 2013, Khoa Sinh - KTNN, ĐHSP Hà Nội 2 giữ bản quyền nội dung. Mọi trích dẫn phải ghi rõ nguồn từ website này.